News

01 November 2017 / WRU News

Loteri Cymru celebrates 6 months!

Fe wnaethom ysgrifennu atoch yn ddiweddar ynghylch y cyfle i’ch clwb i ennill refeniw ychwanegol trwy raglen ymgysylltu Undeb Rygbu Cymru wedi ei gytuno â Loteri Cymru. Am bob aelod sy’n clicio o’ch gwefan chi i wefan Loteri Cymru ac sy’n agor cyfrif, byddwch chi’n ennill £5. Nis oes rhaid i aelodau dalu blaendal wrth agor cyfrif ac nis oes rhiad iddynt fod yn aelodau o’ch clwb er mwyn ennill y ffi atgyfeirio o £5.

Os ydych chi'n cytuno i ymuno â'r cynllun, bydd Undeb Rygbi Cymru yn gosod baneri ar eich gwefan bydd yn tracio unrhyw un sy’n ymuno o'ch gwefan, a chodir credyd gyda Undeb Rygbi Cymru. Bydd y credyd hwn yn cael ei dynnu oddi ar fil tocynnau eich clwb yn ystod y tymor nesaf. Gobeithiwn y gall y cynllun hwn helpu i godi arian ar gyfer eich clwb yn ogystal â helpu i lansio Loteri Cymru, y loteri gyntaf i fod yn gwbl ymroddedig i godi arian i achosion da yng Nghymru.

I ymuno â'r cynllun, ewch i https://goo.gl/forms/9EC7jj8nd2ApPssa2 (Gallwch adael y cynllun ar unrhyw adeg)

Mae Loteri Cymru'n dathlu 6 mis!

Mae gan chwaraewyr y cyfle i ennill hyd at £ 25,000 yn y rownd loto wythnosol, gydag ail gyfle ychwanegol i ennill yn y loto + misol sy'n cynnig 10 gwobr warantedig o £1000. Mae'r tocynnau yn costio dim ond £1 ac mae’r tebygolrwydd o ennill unrhyw wobr wythnosol ond yn 1:8.77.

Ers ei lansio mae Loteri Cymru wedi rhoi dros £200,000 mewn gwobrau, gyda 67.8% o chwaraewyr yn ennill gwobr. Ac mae un person ffodus wedi ennill y jacpot o £ 25,000!

Mae Hanfod Cymru, sy'n dosbarthu arian a godwyd gan werthiannau tocynnau Loteri Cymru, wedi dyfarnu grantiau yn amrywio o £200 i £6,000 i dair ar ddeg o elusennau yn eu rhaglen Grantiau Bach cychwynnol. Bydd yr arian nawr yn ariannu amrywiaeth o weithgareddau ledled Cymru, gyda diddordeb mewn buddion addysgol, cymdeithasol a diwylliannol - y meini prawf a osodir gan Hanfod Cymru, prosiectau yn eich cymunedau.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We wrote to you recently regarding an opportunity for your club to earn additional revenue through an affiliation programme the WRU has agreed with Loteri Cymru. You will earn £5 for every member who clicks through from your website to Loteri Cymru and opens an accountmembers don’t have to make a deposit when opening an account and they don’t have to be members of your club for you to earn the £5 referral fee. 
 

If you agree to joining the scheme, the WRU will setup banners on your website that will track any sign-ups that come from your website and a credit will be raised with the WRU. This credit will then be taken off your club ticketing bill during the forthcoming season. We hope that the scheme can help raise funds for your club as well as help launch the Loteri Cymru, the first lottery dedicated solely to raising money for good causes in Wales.

To join the scheme visit https://goo.gl/forms/9EC7jj8nd2ApPssa2 (You can opt-out of the scheme at anytime) 

Loteri Cymru celebrates 6 months!

Players have the opportunity to win up to £25,000 in the weekly loto draw, with an additional second chance to win in the monthly loto+ draw which offers 10 guaranteed prizes of £1000.  Tickets cost just £1 and odds of winning any weekly prize are just 1:8.77. 
 

Since its launch Loteri Cymru have given out over £200,000 in prizes, with 67.8% of players winning a prize. And one lucky person has won the jackpot of £25,000!

Hanfod Cymru, which distributes money raised by Loteri Cymru ticket sales, has awarded grants ranging from £200 to £6,000 to thirteen charities in their initial Small Grants programme. The money will now fund a variety of activities across Wales, with an interest in educational, social and cultural benefits – the criteria set by Hanfod Cymru, projects in your communities.

 

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|